SINGLE HERBS Grid View | List View

Title Product Code English Name Weight Price QTY
Zi Su Ye 6216 Folium Perillae 100 $9.23
Zhu Ru 5605 Caulis Bambusae in taenia 100 $8.25
Zhi Shi 5929 Fructus Aurantii immaturus 100 $9.90
Zhi Mu 5804 Rhizoma Anemarrhenae 100 $9.90
Ze Xie 6606 Rhizoma Alismatis 100 $9.90
Yuan Zhi 6401 Radix Polygalae 100 $12.98
Yu Zhu 5538 Rhizoma Polygonati odorati 100 $10.88
Yu Xing Cao 6110 Herba Houttuyniae 100 $9.90
Yi Yi Ren 6701 Semen Coicis 100 $9.90
Yi Mu Cao 6041 Herba Leonuri 100 $9.90
Yan Hu Suo (Yuan Hu) 5805 Rhizoma Corydalis 100 $13.58
Xuan Shen 5501 Radix Scrophulariae 100 $9.90
Copyright 2016. All Rights Reserved.