FORMULA Grid View | List View

Title Product Code English Name Weight Price QTY
Zhi Sou San 678 Platycodon & Schizonepeta Formula 100 $14.53
Zhi Gan Cao Tang 410 Baked Licorice Combination 100 $16.19
Zhi Bo Di Huang Wan 116 Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula 100 $16.19
Zhen Wu Tang 930 Vitality Combination 100 $14.18
Yue Ju Wan 270 Cyperus & Atractylodes Formula 100 $14.18
Yu Quan Wan 873 Trichosanthes & Pueraria Formula 100 $17.84
Yu Ping Feng San 765 Siler & Astragalus Formula 100 $20.68
Yu Nu Jian 728 Rehmannia & Gypsum Combination 100 $12.88
You Gui Wan 299 Eucommia & Rehmannia Formula 100 $23.16
Yin Qiao San 440 Lonicera & Forsythia Formula 100 $15.36
Yi Qi Cong Ming Tang 343 100 $18.67
Yi Guan Jian 366 Glehnia & Rehmannia Combination 100 $16.19
Copyright 2016. All Rights Reserved.